Кристален камък при изпотяване

Общи Условия

на „Полияна“ ООД
за ползване на уебсайт и е-магазин https://kristalenkamak.com

СЪДЪРЖАНИЕ:


I. Дефиниции.


II. Предмет на общите условия.


III. Приложно поле. Съгласие с общите условия.


IV. Услуги и условия за ползване.


V. Закупуване на стоки. Доставка. Връщане на закупени стоки.


VI. Права и задължения на потребителя.


VII. Права и задължения на Полияна.


VIII. Интелектуална собственост.


IX. Отговорност. Ограничаване на отговорността.


Х. Прекратяване и разваляне на договора.


XI. Бисквитки (cookies).


XII. Защита на личните данни.


XIII. Други условия.

I.  ДЕФИНИЦИИ:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

1. „Полияна“ ООД, наричано по-долу в тези Общи условия за краткост „Полияна“, е търговско дружество, с ЕИК 147003417, със седалище и адрес на управление:  гр. Бургас 8001, ул. Батак № 26, ет. 2, тел. +359 897812727, електронна поща: info@kristalenkamak.com, което извършва продажба на стоки/услуги, предмет на настоящите Общи условия, чрез сключване на договори от разстояние, посредством администрирания от дружеството уебсайт/е-магазин https://kristalenkamak.com/.


2. „Уебсайт/сайт“ – е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. За целите на настоящите Общи условия нашият уебсайт https://kristalenkamak.com/ ще бъде наричан Уебсайта.

3. „Вносител“ – „РС Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 202615745, ЕИК 121902485,
които са вносители на съответните продукти, предлагани на Уебсайта, и които извършват търговия със същите.

4. „Изпращач“ – “Полияна” ООД, „РС Интернешънъл“ ЕООД, в зависимост от поръчания през Уебсайта продукт и лицето, което изпраща същия до Потребителя. Стоки, внесени от „РС Интернешънъл“ ЕООД, се изпращат до Потребителите или от Полияна, или от „РС Интернешънъл“ ЕООД.

5. „Интернет страница“ означава съставна и обособена част от уебсайт.

6. IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.


7. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.


8. „Електронен магазин“ представлява съставна част от Уебсайта, позволяваща продажбата на козметика.


9. „Потребител“  е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирано или нерегистрирано (използва профил тип „гост“) и ползва предоставените чрез Уебсайта функционалности, с което Потребителят удостоверява своето съгласие с приемането на настоящите Общи условия.  


10. „Стоки“ са всички артикули, предлагани посредством Електронния магазин, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение и имат посочена цена. За целите на настоящите Общи условия, термините „стоки“ и „продукти“ са изполвани като синоними.


11. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стоки, включваща данъка върху добавената стойност („ДДС“) и всички допълнителни данъци и такси, в случай че такива се дължат.


12. „Бюлетин“ е периодично дистрибутирана публикация относно нови стоки, промоции,  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на Бюлетина.


13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.


14. „Бисквитки“ – текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или преносимо устройство от сървъра на Уебсайта, като впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната „бисквитка“. „Бисквитките“ подпомагат оптимизацията и осигуряването на пълно и качествено ползване на функционалностите на Уебсайта, като съхраняват Вашите настройки, така че не е нужно да ги въвеждате отново всеки път, когато посетите нова страница.


15. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. В контекста на настоящите Общи условия Лични данни са актуални данни на Потребителя, предоставени при попълване на регистрационната форма или при извършване на поръчка без регистрация и обработвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Чрез Уебсайта  “Полияна” предоставя в режим on-line на Потребителя комплекс от ресурси, продукти и услуги при спазване от страна на Потребителя на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Продажбите на продуктите и предоставянето на услуги се извършват на всички Потребители, без да е необходима достъпнa чрез Уебсайта предварителна регистрация. Такива услуги са, без да се ограничават до: достъп до и използване на информационните ресурси в сайта, разглеждане на снимки, информация за продуктите, закупуване на стоки и други.

2.3. “Полияна” си запазва правото да допълва и модифицира функционалностите на Уебсайта с оглед тяхното подобряване, разширяване и по-лесно достъпване от страна на Потребителите.

2.4. Вносител на продуктите, предлагани на Уебсайта, са съответно „РС Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 202615745, („Вносителя“), който разполагат със съответните разрешения и лиценци, необходими за извършването на търговия с продуктите на територията на страната.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията както с Потребителите ползващи сайта и неговите функционалности, така и за Потребителите извършили покупка на Уебсайта.

3.2. С присъствието си и ползването на Уебсайта се приема, че Потребителят се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. При несъгласие Потребителят следва да прекрати ползването на Уебсайта и неговите функционалности.

3.3. Потребителят се задължава да ползва Уебсайта и неговите функционалности добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължава да не ползва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Уебсайта.

3.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна ще се счита лицето, което е заплатило цената по съответната доставка.

ІV. УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


4.1. Предоставяните от “Полияна” чрез Уебсайта  услуги са свързани с осъществяване на продажба на козметика.


4.2. Подаването на поръчка от Потребителя се извършва чрез последователното извършване на следните действия:
- определяне на вида и количеството на поръчвания продукт и натискане на визуализиран бутон „Купи“, обозначен до съответния продукт и добавяне на продукта в раздел „Кошница“;
- посещаване на раздел „Кошница“ и:
- попълване на съответните данни в поле „Вашите лични данни“, включително „Избери метод за доставка“ и „Метод за плащане“; След избор на “Метод за доставка” изберете от падащото меню “Населено място” и “Офис на Еконт/Спиди” или Еконтомат/Автомат. При избор “до адрес с Еконт/Спиди” изберете от падащото меню в Населено място и попълнете полетата “Квартал”, “Улица” и “Номер”. Всички полета обозначени със звездичка (*) са задължителни, останалите полета са по желание.
– възможност за добавяне на коментар към поръчката в поле „Коментар“;
- потвърждаване на съгласието на Потребителя чрез маркиране на полето „Декларирам, че се запознах с информациите за обработката на личните ми данни, както и за правата ми, посочени в Общите условия“; 
- преглеждане и завършване на поръчката чрез бутон “Поръчване”.


4.3. С приемането от страна на “Полияна” на поръчка от  Потребителя се сключва индивидуален договор за доставка на поръчаните от Потребителя продукти. 


4.4. Доставките се извършват от оторизирани партньори на “Полияна” – куриерски фирми Еконт Експрес и Спиди.


4.5. За извършването на доставката е необходимо да бъде предоставен телефон за обратна връзка, като доставката се извършва по някой от следните начини: 
- до избран от Потребителя офис на Еконт/Спиди;
- до точен адрес (блок, вход, етаж и апартамент), посочен от Потребителя; или
- до избран от Потребителя Еконтомат/Автомат. 


4.6. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в рамките на сроковете за доставка на куриерската фирма, в зависимост от часовия пояс и натовареността на същата.

V. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ. ДОСТАВКА. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ.

5.1. Потребителят има право да поръчва стока/и без регистрация на Уебсайта.

5.2. При направена поръчка, Потребителят влиза в договорни отношения, касаещи конкретната покупка, със съответния Изпращач.

5.3. Потребителят има право да избере стока и количеството ѝ, както и начина за доставка  по т.4.5. по-горе.

5.4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена от Полияна на Уебсайта по време на създаване на поръчката, по начина, описан в т. 5.10. по-долу.

5.5. При допуснати технически грешки в публикуването на Уебсайта,  “Полияна” има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени от Потребителя, в случай че има такива.

5.6. Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой. Всички посочени цени са с включен ДДС и в български лева.

5.7. Стойността на доставката (куриерска услуга) се изчислява при всяка поръчка в зависимост от избрания начин на доставка, освен в случаите по т.5.12., когато доставката е безплатна. В изчислената сума за доставка в уебсайта не е начислена комисиона от куриерска фирма Спиди за извършване на услуга наложен платеж(НП). Тя се начисляват при доставка както следва: При плащане на НП от клиента, в офис на Спиди 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.; При плащане на НП от клиента, на адрес на клиента 1.2% от стойността на НП, но не по малко от 1.80 лв.

5.8. Посочените цени, търговски условия, включително търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции, са валидни само за покупка на стоки през Електронния магазин на Уебсайта.

5.9. “Полияна” си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в Уебсайта, без да дължи предварително уведомление на Потребителите.

5.10. На Уебсайта “Полияна” предлага следния начин на плащане на поръчаните стока/и, а именно „Плащане при доставка“, като цената на поръчката и разходите за доставка, когато такива се дължат, се заплащат в брой на куриера, извършил доставката, при условията на услугата „Доставка с пощенски паричен превод“. В случай че Потребителят е избрал доставка до посочен от него Еконтомат/Автомат, плащането се извършва на място с банкова карта. В случай че Потребителят е направил поръчката по телефон, плащането се извършва само в брой на куриера, извършил доставката.

5.11. Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с разписка за прием на паричен превод или фактура (ако е предварително заявена от Потребителя в коментар),  на посочения от него адрес в заявката за доставка посредством куриерска фирма „Еконт“ или “Спиди”.

5.12. Разходите по доставката са за сметка на Потребителя, освен когато е налице поръчка на продукти на стойност над 150 лева.  В този случай доставката на продуктите до офис или автомат на Спиди е безплатна.

5.13. Потребителят е длъжен да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.

5.14. С подписването на товарителницата, Потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, Потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка за целите на доставката, включително в случаите на отказ да се приеме доставка на продукти на стойност над 100 лв.

5.15. Поръчаните стоки се доставят чрез куриерска фирма „Еконт“ или “Спиди” съгласно избрания от Потребителя при извършване на поръчката метод за доставка.

5.16. Поръчаната стока ще бъде доставена на следващия работен ден, считано от датата на потвърждаване на заявката, съобразно графика за доставки и техническата възможност на куриерски фирми „Еконт“ и “Спиди”. Доставката се извършва само в работни дни. Поръчки, направени в събота или неделя, се обработват в понеделник, от който ден започва да тече и срокът на доставка. Полияна си запазва правото да удължава посочените срокове (напр. поради липса на поръчания продукт в наличност до неговото снабдяване) с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни след изричното уведомяване на Потребителя за това на посочения от него имейл адрес и след предварителното одобрение от страна на Потребителя, изпратено до Полияна на следния имейл адрес: info@kristalenkamak.com. В случай че Потребителят не е съгласен с удължения срок на доставка, същият има право да се откаже от поръчката си, без да дължи обезщетение за това.

5.17. Доставки се извършват само на територията на Република България.

5.18. В случай че възникнат проблеми с доставката (забавяне повече от потвърдената дата на изпращане или повторно изпращане на куриер) по вина на Полияна, разходите за доставката се поемат от Полияна. Удължаването на срока за доставка съгласно т. 5.16. по-горе не се счита за проблем с доставката по вина на Полияна.

5.19. В случай че “Полияна” не може да изпълни поръчката на Потребителя поради липса на поръчаните стоки, Полияна се задължава да уведоми Потребителя за това на посочения от него имейл адрес или телефон.

5.20. В случай че се наложи повторно изпращане на куриер по причини, за които Потребителят отговаря (напр. Потребителят или упълномощено от него лице е отсъствало при първоначалното доставяне на поръчката или не са били в състояние да я заплатят), разходите за първоначалната и последващите доставки, независимо от това дали поръчката е на стойност над 150 лв., се поемат от Потребителя.

5.21. Потребителят има право да върне приетата и заплатена стока в 14-дневен срок, считано от доставката на стоката. В зависимост от това кое е лицето, изпратило стоката на Потребителя, същата се връща обратно на съответния Изпращач.
Стоките подлежат на връщане при изпълнение на следните условия: 
1. Стоките не са използвани или увредени;
2. Опаковките на стоките, съпровождащите ги етикети, печати и други елементи са ненарушени и прикрепени към нея;
3. Стоките се връщат в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин опаковка).
При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от Уебсайта стоки подлежат на връщане обратно на Изпращача.
След получаването на закупената стока обратно, Изпращачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява Потребителя за одобрено връщане на стока. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

5.22. Възстановяването на заплатените суми на Потребителя се извършва от Изпращача с пощенски паричен превод или посочена от Потребителя банкова сметка в срок до 14 дни от датата на получаване на стоката обратно в негово държане. Разходите по връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.

5.23. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка. Това става, като Потребителят предостави информация на електронния и-мейл адрес info@kristalenkamak.com – за отказ, частична промяна или всякаква друга дейност, различна от първоначалната поръчка.

5.24. При констатация на дефектна стока в разумен срок от получаването й, която поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на Потребителите, не може да бъде върната, Изпращачът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена платената за стоката сума, считано от датата, на която Потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Изпращача. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в онлайн магазина, Изпращачът възстановява платената за стоката от Потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката, в срок от 7 дни от получаване на стоката обратно.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.


6.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез Уебсайта  при спазване на условията и изискванията, определени от Полияна чрез настоящите Общи условия.


6.2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, независимо дали носителят на съответните права е “Полияна” или трето лице.


6.3. Потребителят се задължава да заплати дължимата за поръчката сума при извършване на доставката съобразно правилата, определени в настоящите Общи условия.


6.4. Потребителят има право във всеки един момент да се откаже от получаването на търговски съобщения, за което е необходимо да извести “Полияна” на следния имейл адрес: info@kristalenkamak.com.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛИЯНА


7.1. “Полияна” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителите за нормално ползване на Уебсайта. “Полияна” осигурява на своите Потребители достъп до Уебсайта  за разглеждане на неговото съдържание, като обработва поръчки на Потребителите всеки работен ден в определеното работно време от 09:00 до 17:30 часа.


7.2. В случай че Потребителят е дал своето изрично съгласие за получаването на търговски съобщения чрез услугата „Нюзлетър“ (абонамент за Бюлетин), “Полияна” може да предоставя на Потребителя съответните информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, като може да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. Извън случаите по предходното изречение, Полияна има право да изпраща съобщения до Потребителите единствено във връзка с предмета на вече сключения между страните договор. 


7.3. “Полияна” може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Полияна.


7.4. “Полияна” си запазва правото временно или трайно да преустанови предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Уебсайта, като уведоми за това Потребителите със съобщение на подходящо място на Уебсайта.


7.5. Всички стоки, предлагани и продавани от Полияна в Уебсайта, са с гаранция за качество. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всеки артикул на Уебсайта.


7.6. Полияна има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на Потребителите до Уебсайта в продължение на 48 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугите, разширения, нововъведения и други промени в системата. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата чрез публикуване на съобщения на видно място в Уебсайта.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


8.1. Съдържанието в Уебсайта е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и същото е собственост на “Полияна” или се използва от последната съгласно получен лиценз или разрешение.


8.2. Всички права на интелектуална собственост по отношение на софтуера, използван за предоставяне на Уебсайта и неговото съдържание, файлове с данни, хардуер или други материали като анализи, планове, документи, отчети, оферти и други обекти на интелектуална собственост, до които Потребителите имат достъп с използването на Уебсайта и на базата на тези Общи условия, са собственост на “Полияна” или се използва от последното съгласно получен лиценз или разрешение.


8.3. Съдържанието на Уебсайта обхваща още (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията, подредбата и дизайна на Уебсайта, както и изображенията, графиките, инструментите, приложенията, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговските наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Уебсайта.


8.4. Съдържанието (или части от него) на Уебсайта не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други Интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от Полияна за подобно действие.


8.5. Потребителите нямат право да премахват или променят информация или обозначения на авторски права, бранд наименования, търговски наименования или други права на интелектуална собственост от софтуера, използван за предоставяне на Уебсайта, файловете с данни, хардуера или материалите.


8.6. “Полияна” има право да използва технически средства за защита на софтуера, хардуера, файловете с данни, Уебсайта и неговото съдържание и други с цел спазване на ограниченията и условията за използване на тези обекти. Потребителите нямат право да премахват, повреждат, унищожават или разстройват такива технически средства за защита или да създават условия за извършване на такива действия от трети лица.


8.7. Нищо, съдържащо се на Уебсайта, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за ползване на каквито и да е материали и информация, поместени на Уебсайта и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на Полияна.

IХ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


9.1. “Полияна” няма обективната възможност и задължение да контролира начина, по който Потребителите използват Уебсайта. Потребителите ползват Уебсайта на своя отговорност, като се съгласяват, че Полияна не носи отговорност за преки и/или косвени имуществени и/или неимуществени вреди и/или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа или прекратен и/или прекъснат достъп на Потребителя до Уебсайта, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Уебсайта от същите, в това число и относно начина, по който Уебсайтът би могъл да въздейства на Потребителя. 


9.2. “Полияна” не гарантира, че Уебсайтът непрекъснато и през цялото време е защитен, безопасен, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването му от Потребителите.


9.3. “Полияна” не носи отговорност за липсата на достъп до Уебсайта, както и за невъзможност за обработването или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Полияна.


9.4. “Полияна” не носи отговорност за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на клиентския абонамент за Интернет. “Полияна” не отговаря за Интернет свързаността на Потребителите.


9.5. Уебсайтът може да съдържа препратки към други уебсайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от “Полияна”, като Потребителите се съгласяват, че тези препратки са предоставени единствено за удобство и “Полияна” не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързана от съдържанието на тези уебсайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на стоки и/или услуги, защита на предоставената от Потребителите лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уебсайтове, както и по отношение на начина на ползване на същите, Потребителите следва да се обърнет директно към собствениците и администраторите на тези уебсайтове.


9.6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира уебсайтовете и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта хиперлинкове, “Полияна” не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. “Полияна” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.


9.7. “Полияна” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни на Потребителите, причинени от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Уебсайта.


9.8. “Полияна” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на Потребители, които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия, нерегламентирано ползване на Уебсайта, включително, но не само, обезщетение за съдебни разноски, адвокатски хонорари и други разноски, извършени от нас във връзка със защита на наши права и законни интереси в резултат на незаконосъобразни или противоречащи на Общите условия действия от страна на Потребител.


9.9. “Полияна” не предоставя каквито и да е допълнителни гаранции на Потребителите или трети лица, които не са уредени в настоящите Общи условия. “Полияна” не носи отговорност в случаите, когато доставката на стоките се извършва от някой от Вносителите, когато Потребителите следва да насочат своите искания директно срещу съответния Вносител. 


9.10. “Полияна” представлява канал за онлайн предлагане и разпространение на продукти, внесени за първи път на територията на Република България от Вносителите, които са лицензирани съгласно приложимото законодателство да осъществяват търговия от подобен тип и които притежават необходимите складове и помещения, в които се осъществява безопасното и законосъобразно съхранение на продуктите в съответствие с нормативната уредба на национално и европейско ниво. “Полияна” не носи отговорност за първоначалното внасяне на продуктите на територията на страната, за регистрирането на обекти за търговия с храни и хранителни добавки, за поддържането на складови помещения, както и за законосъобразното съхранение и етикетиране на продуктите, което е изключително задължение на Вносителите на съответните продукти. Дейността на Вносителите е предмет на контрол от страна на компетентните надзорни органи, поради което “Полияна” няма как да извършва контрол при нейното осъществяване, нито нейната отговорност може да бъде ангажирана за действия, които са били или е следвало да бъдат, но не са извършени от Вносителите.

9.11. “Полияна” не гарантира за автентичността на мненията и отзивите за продуктите в сайта.


9.12. В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на “Полияна” не е разрешено от закона, то отговорността на същата следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

10.1.1. преустановяване на дейността на “Полияна” или прекратяване на поддържането на Уебсайта.

10.1.2. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

10.1.3. други предвидени в закона случаи.

 

XI. БИСКВИТКИ (COOKIES)

Подобно на много други Интернет страници, Уебсайтът използва бисквитки (cookies). Подробна информация за значението и използването на бисквитките, естеството на събираната чрез тях информация и др., се съдържа в Политиката за бисквитките на “Полияна”, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Полияна зачита правото на всички Потребители на Уебсайта на неприкосновеност и защита на личните им данни. Подробна информация за събирането и обработването на лични данни на Потребителите се съдържа в Политиката за защита на личните данни, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


13.1. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на Общите условия като цяло или на други техни разпоредби, на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Молим Ви да изпращате оплаквания, свързани с поръчките, на Полияна по електронна поща: info@kristalenkamak.com или на телефона за Потребители: +359 897 812 727. Линията е отворена в интервала от 09:30 до 17:00 от понеделник до петък.


13.2. Потребителят се съгласява, че “Полияна” има правото едностранно да променя, добавя или премахва части от настоящите Общи условия по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната версия на Общите условия, поместена на Уебсайта. Промените влизат в сила и имат действие спрямо всеки Потребител след уведомяване от Полияна и ако в 30-дневен срок, считано от датата на уведомяване, Потребителят не заяви, че ги отхвърля. Потребителят се съгласява, че всички изявления на “Полияна” във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на неговата електронна поща, използвана за регистрация на Уебсайта, или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта. Потребителят приема изменените/допълнените Общи условия и същите имат действие спрямо него и преди изтичане на посочения 30-дневен срок, когато той е ползвал Уебсайта след промяната на Общите условия.


13.3. Потребителят се съгласява, че настоящите Общи условия не му вменяват каквито и да било задължения, освен изрично описаните тук и произтичащи от закона. В тази връзка Потребителят се съгласява, че в настоящите Общи условия не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай че определен Потребител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Уебсайта.


13.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


13.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договор между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Надзорни органи в Република България:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg.
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.

Дата на първа публикация: 1.09.2023 г.
Последна промяна: 1.09.2023 г.